1. Równe szanse na dorosłość

 

Projekt realizowany w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

 

Wnioskodawcą jest Fundacja "Tutaj przyszłość"- organizacja pozarządowa działająca w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych.

 

Zajęcia realizowane w 07-08. 2007r. oraz w I półroczu r.szk. 2007/8 w trzech modułach, których celem jest rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych:

 

1. UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU

Działania realizowane w 07-08 2007r.: Wakacyjny kurs tańca; Lato na pływalni (wyjazdy na basen do najbliższego aquaparku); zajęcia w I półroczu r.sz. 2007/8: lektorat języka niemieckiego, lektorat języka rosyjskiego dla początkujących, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z biologii, zajęcia reedukacyjne dla uczniów z trudnościami ortograficznymi; zajęcia wyrównawcze z geografii.

2. WOLNY CZAS POŚWIĘCAM SOBIE

Działania realizowane w 07-08. 2007r.: zajęcia sportowe -piłka nożna, koszykówka; zajęcia w I półroczu r.sz. 2007/8: Dyskusyjny Klub Filmowy, Komputer i film - kręcimy i montujemy amatorskie etiudy filmowe;  Młodzież w radio - koło dziennikarstwa radiowego; Pierwszy kontakt z teatrem - zorganizowanie 3 wyjazdów (1 raz w miesiącu) na spektakle teatralne w Krakowie.

3. ZIEMIA LUBLINIECKA BLISKA MEMU SERCU

Działania realizowane w 07-08. 2007r.: Wakacyjny klub turystyki pieszej i rowerowej połączony z plenerowymi wykładami zaproszonych gości nt. historii, folkloru, geografii, przyrody, gwar powiatu lublinieckiego; zajęcia w I półroczu r.sz. 2007/8: Biwak integracyjny dla uczniów klas pierwszych zorganizowany w zaprzyjaźnionej stanicy harcerskiej w Kokotku k/Lublińca

 

Wśród wykorzystywanych form proponujemy uczniom ZSOT : zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowo - rekreacyjne, zajęcia pedagogiczne. Wśród tych form znajdą się również wycieczki na spektakle teatralne i biwak integracyjny.

 

 

2. Wiedza i umiejętności kluczem do mojego zawodowego sukcesu

 

Projekt realizowany w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

 

Wnioskodawcą jest Fundacja "Tutaj przyszłość"- organizacja pozarządowa działająca w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych.

 

Wśród wykorzystywanych form znajdują się:

- kółko menadżerskie kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

- zajęcia rozwijające zainteresowania w dziedzinie reklamy i marketingu (reklama prasowa i radiowa; mechanizmy rządzące skuteczną reklamą, techniki perswazji)

- wykłady przedstawicieli  lokalnego środowiska biznesowego

- kółko erystyczne - zajęcia z zakresu autoprezentacji, perswazji, żywego słowa, doskonalące umiejętności publicznego zabierania głosu

- warsztaty pedagogiczno - psychologiczne kształtujące postawę asertywności i kreatywne, niekonwencjonalne myślenie

- wycieczka na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i do Centrum Planowania Kariery Zawodowej.

 

 

3. Program profilaktyki przemocy i zachowań agresywnych w szkole
"PRZYJAZNA SZKOŁA"

 

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego: Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz społeczeństwa

 

Wnioskodawcą jest Fundacja "Tutaj przyszłość"- organizacja pozarządowa działająca w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych.

 

Wśród proponowanych uczniom ZSOT zająć znajdują się:

- zajęcia warsztatowe  "Jak radzić sobie ze stresem?" , "Nauka treningu autogennego"

- zajęcia warsztatowe  "Przemocy mówię NIE, czyli jak budować dobre relacje w środowisku", "Sposoby rozładowywania agresji"

- spektakl profilaktyczny Teatru "Zwierciadło" pt. "Piąte przykazanie" - program rekomendowany przez Komendę Główną Policji, Biuro Koordynatora Służby Prewencyjnej, Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni

- konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: "STOP PRZEMOCY !".

- szkolenia dla rodziców i kadry pedagogicznej

 

4. Profilaktyka narkomanii poprzez propagowanie pozytywnych wzorców oraz aktywnego trybu życia

 

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego województwa śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2008roku – przeciwdziałanie narkomanii

 

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

 

Wykonawca zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

 

W ramach zadania W Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych odbywają się:

- zajęcia sportowe,

- szkolenie dla Rady Pedagogicznej i rodziców z zakresu profilaktyki narkomanii,

- zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych,

- zajęcia profilaktyczne dla klas drugich,

- wycieczka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej,

- spektakl  teatralny pt. „Drzazgi”.

 

5. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie III Stypendia Indywidualne – Wizyta Studyjna 2009 r.

 Joanna Walczak

DOBRE PRAKTYKI SZANSĄ DLA POLSKIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
wizyta studyjna w Iðnskólinn í Hafnarfirði w Islandii

Głównym celem wyjazdu jest zapoznanie się z islandzkim systemem edukacji, a w szczególności poznanie modelu islandzkiego systemu dochodzenia do kwalifikacji zawodowych. Wobec ogólnopolskiej dyskusji na temat potrzeby naprawy szkolnictwa zawodowego w Polsce, wobec niskiej rangi egzaminu zawodowego a przez to słabej motywacji uczniów do nauki celowe staje się podpatrywanie dobrych praktyk. Wyjazd umożliwi poznanie pozycji doradztwa zawodowego w Islandii, zapoznanie się z możliwościami dokształcania i doskonalenia islandzkich nauczycieli kształcenia zawodowego oraz z pozycją nauczyciela, ucznia i jego rodzica w szkole islandzkiej. Poznanie mechanizmów motywujące pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego oraz inwestowania w edukację. Poznanie możliwości dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy a także działań promujących kształcenie zawodowe w Islandii. Pobyt w Iðnskólinn í Hafnarfirði umożliwi również zapoznanie się z planami nauczania w innym systemie oświatowym, a także wyposażeniem pracowni w pomoce naukowe i środki techniczne, organizacją praktyk zawodowych i związaną z nią współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami a także metodami nauczania stosowanymi w edukacji zawodowej. Poszerzenie wiedzy na ten temat ma na celu transfer innowacyjnych rozwiązań  w zakresie edukacji (w szczególności edukacji zawodowej), które mogłyby się sprawdzić w naszym kraju, w macierzystej szkole.
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.Anna Giemza - Jurga

METODY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - wizyta studyjna w Iðnskólinn í Hafnarfirði w Islandii

           
Wizyta wnioskodawcy – nauczyciela języków obcych zawodowych w grupie 4 nauczycieli z Polski będzie miała na celu zapoznanie się z szeroką działalnością szkoły kształcącej w kierunkach zawodowych. Wnioskodawca w szczególności skupi się na metodach nauczania języka zawodowego i języka biznesu. Cele szczegółowe dotyczyć będą zapoznania się z planami nauczania w innym systemie oświatowym oraz liczbą godzin przeznaczonych na naukę języka zawodowego w różnych zawodach. Szczególną uwagę wnioskodawca zwróci na nowoczesne i innowacyjne metody nauczania języków obcych, a także wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne. W zakresie zainteresowań wnioskodawcy znajduje się także identyfikacja motywacji uczniów do nauki języków obcych, a w szczególności języka zawodowego.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.


 

Jolanta Wróbel

SZKOLNICTWO ZAWODOWE. POPATRZMY JAK TO ROBIĄ INNI - wizyta studyjna w Iðnskólinn í Hafnarfirði w Islandii

 

Cele projektu: Zbadanie możliwości trwałej współpracy ze szkołą w Islandii i przygotowanie podłoża wniosku aplikacyjnego o fundusze umożliwiające wymianę. Przygotowanie współpracy dwustronnej między szkołą polską i islandzką. Nawiązanie kontaktów z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły w Hafnarfirdi, poznanie jej bazy lokalowej i dydaktycznej oraz samego procesu kształcenia zawodowego w Islandii.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.


 

Katarzyna Myrcik

 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ZAWODOWĄ – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - wizyta studyjna w Iðnskólinn í Hafnarfirði w Islandii


Celem projektu jest podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy dyrekcją i nauczycielami bliźniaczej placówki w Islandii. Wnioskodawca w szczególności skupi się na organizacyjnym funkcjonowaniu placówki kształcącej w wielu zawodach. Cele szczegółowe dotyczyć będą zapoznania się z planami nauczania w innym systemie oświatowym, siatką godzin i podziałem na poszczególne przedmioty, a także wyposażeniem pracowni w środki techniczne i programy, organizacją praktyk uczniowskich i zasadami współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie zatrudniania absolwentów.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

6. ENTER YOUR FUTURE warsztaty z języka angielskiego prowadzone przez studentów ekonomii i matematyki z Uniwersytetu w Pekinie w dniach 9.03 -  13.03.2009r. Zajęcia były elementem Programu Międzynarodowej Wymiany Praktyk realizowanego przez AIESEC- międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. Program zakładał przeprowadzenie warsztatów w 20 szkołach średnich na terenie całego regionu częstochowskiego przez praktykantów z różnych krajów. W ZSOT zajęcia z przedsiębiorczości w języku angielskim prowadziło 2 chińskich studentów ostatniego roku studiów ekonomicznych i matematycznych.

 

7. ENTER YOUR FUTURE warsztaty z języka angielskiego  prowadzone przez studenta z Łotwy 19.04 – 24.04. 2010r.w ramach programu międzynarodowych praktyk studenckich AIESEC. Celem projektu było propagowanie przedsiębiorczości oraz tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Projekt w praktyczny i atrakcyjny sposób pokazywał zagadnienia związane z biznesem i kreatywnością. Jego koordynatorką z ramienia szkoły była Monika Ziaja – nauczycielka języka angielskiego. Udział w projekcie spotkał się  z dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na tematykę warsztatów, ale również możliwość porozmawiania o różnicach kulturowych i podniesienia umiejętności językowych. 

 

8.  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie III Stypendia Indywidualne – Wizyta Studyjna 2011 r.

 

Monika Demarczyk

Podniesienie jakości kształcenia przez wymianę doświadczeń nauczycieli propagujących edukację zawodową

Głównym celem wizyty jest podniesienie jakości kształcenia w ZSOT oraz wymiana doświadczeń w dydaktyki przedmiotów ogólnokształcących w średniej szkole zawodowej w Islandii. Zasadniczy problem koncentrował się wokół pytań: jak sprawić, by ponad 90% absolwentów szkoły w Polsce znajdowało zatrudnienie, podobnie jak absolwenci Iðnskólinn í Hafnarfirði w Islandii? Jakie umiejętności i postawy uczniów kształtować powinna szkoła, aby uczniowie odnosili edukacyjne sukcesy?

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Joanna Walczak

Dobre praktyki szansą dla lublinieckiego technika
wizyta studyjna w Norwegii

 

Głównym celem wizyty jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSOT oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Przyczyni się do tego poznanie norweskiego systemu dochodzenia do kwalifikacji zawodowych, zasad współpracy instytucji edukacyjnych a także bazy dydaktycznej norweskiej instytucji prowadzącej praktyczne szkolenia zawodowe. Istotnym elementem wizyty jest nawiązanie kontaktów i ustalenie współpracy w ramach programu Leonardo da Vinci, którego realizacja ma istotny wpływ na podniesienie zdawalności części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa. Poznanie norweskiego partnera, który wyraża chęć przyjęcia młodzieży ZSOT na praktyki zawodowe w ramach w/w programu, ułatwi otrzymanie dofinansowania w tym programie. Ważne dla realizacji celów wizyty jest również nawiązanie kontaktów i ustalenie współpracy wielostronnej w ramach programów Comenius Regio oraz Comenius.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Jolanta Wróbel

Hotel-moje wymarzone miejsce pracywizyta studyjna w Norwegii

Celem wizyty jest nawiązanie kontaktów umożliwiających współpracę między hotelem i gminą Brekstad a Stowarzyszeniem Otwartych Drzwi działającym przy ZSOT w Lublińcu i młodzieżą Technikum Hotelarskiego pragnącą odbywać praktyki zawodowe w Holandii. Dzięki realizacji tego celu możliwe będzie aplikowanie Stowarzyszenia (wnioskujący jest jego prezesem) o fundusze w ramach FRSE. Ponadto celem wizyty jest nawiązanie współpracy z gminą Brekstad i szkołą w Fosen Videregaende Skole, w wyniku której możliwe będzie aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach programu Comenius Regio. Nawiązane kontakty spożytkowane zostaną dla potrzeb ogółu społeczności powiatu lublinieckiego, która boryka się ze spadkiem atrakcyjności kształcenia zawodowego. Stąd zainteresowane możliwościami doskonalenia umiejętności zawodowych absolwentów technikum hotelarskiego poprzez okresowe zatrudnienie w Kysthotel. Dlatego kolejnym celem wizyty jest rozpoznanie zasad funkcjonowania nowoczesnego hotelu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uatrakcyjniania pobytu gości.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

 

Katarzyna Myrcik

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE TECHNIKÓW – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ -
 wizyta studyjna  w Norwegii

 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, planując wizytę studyjną wicedyrektora – Katarzyny Myrcik w instytucji przyjmującej w Norwegii stawiał za cel wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia praktycznego i nowoczesnego zarządzania. Wśród celów szczegółowych znalazło się pozyskanie informacji na temat możliwości organizowania praktyk zawodowych dla młodzieży, poznanie zasad kształcenia w zawodach, środkami dydaktycznymi i metodami nauczania.

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Szkoła otrzymała pełną informację na temat możliwości podjęcia współpracy. Wizyta w szkole ponadgimnazjalnej oraz spotkanie z przedstawicielem samorządu gminnego doprowadziła do podjęcia współpracy celem przygotowania kolejnych projektów prowadzących do wymiany doświadczeń.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.